12 Ocak 2017 Perşembe

Həqiqət Belədir


                         Mənalı, maraqlı, olmaqçün yaşam həyatı,
                         ALLAH hər şeyi müxtəlif, mürəkkəb yaratdı.
                         Varlıqlar eyni deyil, müxtəlifdir yaraqlı,
                         Heç bir şey sadə deyil, mürəkkəbdir, maraqlı.

                         İlahi əksliklər qanununa əsaslanıb,
                         İnsanları fərqlənən ruhlarilə yaradıb.
                         Müxtəlifdir beyin hüceyrə xassələri,
                         Nadir, dərin, dayaz, səthidir düşüncələri.

                         Əgər insanlar eyni ruhda yaransaydılar,
                         İnkişafçün tələbat iflasa uğrayardı.
                         Odur ki, hər sahədə tərəqqini yaşadan,
                          Müxtəlif düşüncəni mütləq secib, Yaradan!

                          Sahələrdə çalışır müxtəlif mütəxəssis-
                          Müəllim, həkim, hakim, yazar, memar, mühəndis,
                          Rəssam, rejissor, aktyor, mühasib, ekonomist,
                          Fəhlə, xadimə, hərbçi, dənizçi, jurnalist...

                          Bünları İlahi bir-birinin öz əksilə
                          Yaradıb.
                          Ona görə həyat mübarizələr meydanı
                          Adlanıb.
                          Bəziləri mərddir, o biri namərddir haqsız,
                          Biri istedadlıdır, o biri istedadsız,
                           
                          Kimi vicdanlıdır, o biri tamam viçdansız,
                          Barışmır,
                          Ədalətsiz günahkarla, ədalətli günahsız.

                          Həqiqət belədir:-
                          Nə etməli, heç kim yaratmayıb öz-özünü,
                          İlahi yaradıb hər bəndəsinin özünü.
                          Hər kəs,  Allah vergisi, öz ağlilə düşünür,
                          Hərə özünü haqlı bilir, öz hökmnü sürür.

                          Bir-birindən fərqli düşüncələr yürüdülür,
                          İnciklik, nərazılıq cəmiyyəti bürüyür.
                          Həqiqi gerçəkliklər çevrilir hərcmərcliyə,
                          Başlayırlar mübahisəli-mübarizəyə...

                          Əks ruhlu insanlar ömrü boyu şikayətlə
                          Gileylənir,
                          Dözə bilmir bir-birini yaramaz, günahkar
                          Bilir.
                          Kimdir günahkar münaqişəli incikliyə?
                          Zamanmı?
                          Ya dövranmı?
                          Hökmdarmı?
                          Yoxsa, özü şikayətci olan
                          İnsanlarmı?
                          Hec kim deyil günahkar,
                          İlahinin öz qanunu var.
                          Acı-şirin əkslik olmasa,
                          Yaşam həyat, mənasız olar.

                           Hər bir insanın kimliyindən aslı olmadan,
                           Varlığının qadir olduqu qabiliyyəti,
                           Özünün hünəri deyil, İlahi vergisi,
                           Beyinin hüceyrə xassə fəaliyyətidir.

                           Kimsə, öz hünərilə əldə edə bilərmi,
                           Hər hansı bir istəyi?
                           Qartaltək, qanad çalıb zirvələrdə süzməyi,
                           Yada kı, balıq olub dəryalarda üzməyi?

                           Yoxsa, beyin hüceyrə xassə fəaliyyəti,
                           Əldə etmək olmaz hansı bir nailiyyəti
                            İlahi vergisi-ağıl, düşüncə olmadan,
                            İstəyini əldə edə bilməz heç bir insan!

                            Beyin hüceyrələrnin xassə məhsulu olan,
                            İlahi vergisitək, baş-beyində yaranan,
                            Şüur, ağıl- dərrakə+düşüncə, idrak, zəka
                            Məfhumlarının bütöv məcmuu,
                            İnsanların ruhudu.

                            “Alın yazısı”, Ruhla, tale-bəxtin, qismətin
                             Məcmuudu...
                             “Alın yazısı”dır Tanrı yazan,
                             İnsan həyatında tale-bəxt, qismət sayılan,
                             Silinməzdir alından.
                    
                             İnsanlar öz Ruhu ilə idarə olunur,
                             “Alın yazısı” ilə həyatda mövqe tutur.
                             Ruh məfhumu ağıllar-
                             Olurlar:-
                             Müxtəlif düşüncəli-
                             Nadir, dərin, dayaz, səthi.

                             “Alın yazısı” məfhumları -
                             Talelər-
                             Mərd, namərd, zirək, ləng
                             Fəaliyyətlidirlər.
                           
                             “Alın yazısı”nda verilir,
                               Ağılla talein birgə
                               Vəhdəti,
                               Onların bəhrəsi,
                               Tale qisməti.
                               Ağıl düşünür,
                                İcra edir.
                                Tale icranı fəaliyyətilə
                                Yerinə yetirir.
                                Ya, xeyir verir, ya şər gətirir.
                                Nəticədə, talenin adına-
                                Xeyirxah, xoşbəxt
                                Ya, bədbəxt deyilir!
                        
                                Ağılların icrasını namərd tale,
                                Tərsinə çevirir, zəhməti itirir,
                                Xeyir yox, bədlik
                                Gətirir.
                                Cəld tale olur fəaliyyətdə-
                                Zirək.
                                Tənbəl tale fəaliyyətində,
                                Ləng.
                                Ağıl yeni-yeni icralar-
                                Düşünür,
                                Tənbəl tale fəaliyyətində-
                                Sürünür.
                                Taleyi namərd olan
                                Bədbəxtlərin bacarığı, gücü, dözümü,
                                Əvəz edir xoşbəxt talelərin özünü.
                                Ruhun idrak, iradə, səbr məfhumları,
                                Yüksək fəaliyyətilə yaşadır talei
                                Bədbəxt olanları.
                                Ömür illərində insanın,
                                Öz tale qisməti, var!
                                Hər yaşın,
                                Uşaq, gənc, cavan, ahıl,
                                Qocanın!
                                Zamanında
                                Zəhmətlə çalışanlar,
                                Tale qismətlərinə
                                Nail olarlar...
                                İlahidən verilir məsləhət:-
                                Səndən hərəkət, məndən bərəkət!
                                Mübarizə edərsən-qələbə  
                                Görərsən!
                                Zəhmət çəkərsən, barın dərərsən!
                                Müdrükləşərsən!!!
                          
                                Çətin əzablara sinə gərməsən,
                                Mənalı həyatı əldə etməzsən.

                                İlahi elmi mütləq bilir, hər yaratdığı-
                                İnsana.
                                Zəhmət çəkib, çalışıb, oxuyub bilik alıb,
                                Savadlı olmağa.
                       
                                Ruhun idrak məfhumunun məhsulu,
                                Neməti, barı-elmi bilikdir.
                                Odur sehirli sirlərin qıfılının
                                Açarı,
                                Yaşam həyatında ali mədəniyyət
                                 Bağının  bağbanı.
                                 Elmdir insan ömrünün altunlu çağı,
                                 Var-dövləti, dəyəri, şöhrəti- şanı.
                         
                                 Təbii varlıqlar, bütün olanlar, hər nə var,
                                 İnsanlara məxsusdur, tək varislərdir onlar,
                                 Sirləri öryənməyə necə, nə cür, haradan,
                                 Şüurlu insanlara şamil edib yaradan.

                                 Bağlı qıfılı açarsız necə açsın insan?
                                 Sirlərin açarı- elmi biliyi olmadan?!
                                 “Qurani Kərim”də yazılan İlahi kalamı
                                 “Altmış gün  İbadət edənlərə,
                                   Bir saat  elmi biliklə mütaliə
                                   Müjdəsi-Peyğəmbərdən!
                           
                                   
                                  Yeganə zəruri yoldur maariflənmə,
                                   İnsanlara savadilə kamilləşmə...
                                   Maariflənmə hər tərəfli kamillikdir
                                   Mədəniyyət- insanlıqla, maariflikdir!
                            
                                   Kamil-kamallı savaddır,
                                   Mədəniyyətin memarı...
                                   Ünsüyyətdə, davranışda,
                                   Mədəniyyətin meyarı.
                                   Elmi bilikdir hər dərdlərin əlacı, dərmanı,
                                   Sağlamlıqla, kamil bilikdir, insan kapitalı.
                                   İnsanların elmi biliyi-
                                   “Ata Günəş”, “Ana Torpaq”,
                                   Saf  Su və Hava kimi
                                   Zəruridir !
                                   Məhz, həqiqət belədir!
                                                 
                                   İdeal insan yaratmır yaradan,
                                   Məhəbbətə, həm nifrətə qabildir
                                   Hər bir yaranan.
                                   Hamıda mövcuddur  təbii nöqsan,
                                   Qəzəbindən nifrətlə qəddarlaşır,
                                   Olmayanda, vəfa, ədalət, vicdan .
                                                21. 1. 2015-ci il.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder